آموزش حسابداري ويژه بازار كار (قسمت دوم)

در آموزش حسابداری ویژه بازار کار، براي حل مسائل از سيستم كدينگ نرم افزار حسابداري بهينه نسخه پايه استفاده کرده و مثالها و تمرينهاي خود را شرح داده‌ایم.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

 

 نحوه كدگذاري حساب‎ها در نرم افزار حسابداري پايه بهينه

در کد گذاری نرم افزار حسابداري پايه بهينه، يك رقم اول كدينگ از سمت چپ براي گروه حساب‌ها، 2 رقم بعدي كد براي كل حساب‎ها، 2 رقم بعدي براي معين حساب‎ها و پنج رقم آخر جهت حساب‎هاي تفصيلي در نظر گرفته شده است.

 

 

 

روش كد گذاري

 

كد گروه عنوان گروه کد کل عنوان حساب كد معين عنوان
1 دارايي 111 مو جودي نقد و بانك 11110  صندوق
        11111  بانك
        11112  تنخواه گردان
    112 حساب و اسناد دريافتني دريافتني تجاري  11210  حساب تجاري-اشخاص
        11211  اسناد تجاري -چك
    113 اسناد درجريان وصول 11310  اسنادتجاري -چك درجريان وصول
    114 حسابهاي دريافتني غيرتجاري 11410  وام كوتاه مدت
        11411  جاري كاركنان شاغل
        11412  سپرده حسن انجام كار
        11413  سپرده شركت در مناقصه
        11414  سپرده شركت در مزايده
        11415  سپرده ضمانت نامه
        11416  سپرده بيمه
        11417  سايرحساب هاي غيرتجاري
        11418  ذخيره مطالبات مشكوك الوصول - حسابهاي غير تجاري
    115 اسناد دريافتني غيرتجاري 11510  اسناد غيرتجاري -چك
        11511  ساير اسناد غير تجاري
        11512  ذخيره مطالبات مشكوك الوصول_اسناد غير تجاري
    1116 موجودي مواد وكالا 111610  موجودي كالا -محصولات ساخته شده
        111611  موجودي كالا -كالاي ما نزد ديگران
        111612  موجودي كالا -كالاي در جريان ساخت
        11613  موجودي مواد -مواد اوليه
        11614  ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد و كالا
    117 پيش پرداخت 11710  تنخواه گردان غير نقد
        11711  پيش پرداخت به اشخاص
        11712  پيش پرداخت اجاره
        11713  پيش پرداخت بيمه
        11714  پيش پرداخت ماليات
        11715  ساير پيش پرداخت ها
    118 دارايي ثابت مشهود 121010  دارايي - زمين
        11801  دارايي -ساختمان
        11802  دارايي-تاسيسات
        11803  دارايي -ماشين آلات
        11804  دارايي-تجهيزات كارگاهي
        11805  دارايي-تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
        11806  دارايي -اثاثه و منصوبات
        11807  دارايي-ابزارآلات و قالب ها
        11808  دارايي -وسايط نقليه
        11809  دارايي -اقلام سرمايه اي در انبار
        11810  ذخيره كاهش ارزش دارايي هاي ثابت مشهود
    119 استهلاك انباشته دارايي ثابت 11910  استهلاك-ساختمان
        11911  استهلاك -تاسيسات
        11912  استهلاك -ماشين آلات
    120  دارايي نامشهود 12010  دارايي-سرقفلي
        12011  دارايي -دانش فني
        12012  دارايي -علايم و مارك هاي تجاري
        12013  دارايي -حق الاختراع
        12014  دارايي -حق تاليف
        12015  دارايي -ساير حق الامتيازها
        12016  ساير دارايي هاي نامشهود
        12017  ذخيره كاهش ارزش دارايي هاي نامشهود
    121 ودايع وسپرده ها 12110  ودايع -رهن
        12111  ودايع -بليط
        12112  ساير ودايع
        12113  ذخيره كاهش ارزش ودايع
2 بدهي هاي جاري 211 حسابها و اسناد پرداختني تجاري 21110 حساب هاي  پرداختني تجاري-اشخاص
        21111  اسناد پرداختني تجاري
        21112  ساير اسناد تجاري
    212  حسابها و اسناد پرداختني غير تجاري 21210  حقوق پرداختني
        21211  جاري كاركنان شاغل
        21212  سپرده حسن انجام كار
        21213  سپرده شركت در مناقصه
        21214  سپرده شركت در مزايده
        21215  ماليات تكليفي
        21216  حق بيمه هاي پرداختني
        21217  اضافه برداشت بانكي
        21218  عوارض برارزش افزوده دريافتي
        21219  ماليات برارزش افزوده دريافتي
        21220  ساير سپرده هاي دريافتي
        21221  سايرحسابها ي پرداختني غير تجاري
        21222  اسناد پرداختني غيرتجاري
    213 ذخيره هزينه هاي معوق 21310  ذخيره هزينه هاي مصرفي
    214  پيش دريافت ها 21410  پيش دريافت از اشخاص
    215 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 21510  ذخيره باز خريد خدمت كاركنان
        21511  ذخيره باز خريد مرخصي كاركنان
3 حقوق صاحبان سهام 310 سرمايه 31010  سرمايه پرداخت شده
        31011  سرمايه تعهد شده
    311 سود(زيان) جاري 31110  سود ( زيان ) جاري
    312 تعديلات سنواتي 31210  تغيير در رويه هاي حسابداري
    313 سود(زيان) انباشته 31310  سود(زيان)انباشته
        31311  سودقابل تقسيم
4 درآمدها 410  فروش 41010  فروش عملياتي
        41011  برگشت از فروش 
        41012 تخفيف از فروش
        41013 فروش خدمات
        41014  فروش ساير اقلام
    411 ساير درآمدها 41110 فروش ضايعات
        41111 اضافات انبار
        41112 ساير درآمدهاي عملياتي
        41113  سود سپرده ها
        41114  كارمزد وام
        41115  درآمد اجاره مستغلات
        41116  خسارات دريافتي
        41117  فروش اقلام فرسوده واسقاط
        41118  سود فروش دارايي ثابت
        41119  سود فروش دارايي هاي نامشهود
        41120  ساير درآمدهاغير عملياتي
5 هزينه ها 511 هزينه خريد 51110  هزينه خريد مواد مستقيم
        51111 تخفيف از خريد
        51112 برگشت از خريد
    512 هزينه هاي تبليغات و بازاريابي 51210 هزينه هاي تبليغات
    513 هزينه هاي حقوق و دستمزد 51310 پايه حقوق
        51311 حق بن و خوارو بار
        51312  فوق العاده هاي شغلي
        51313  فوق العاده جذب و كارايي
        51314  اضافه كاري
        51315  حق عايله مندي
        51316  كمك هزينه مسكن
        51317  حق شيفت
        51318  پاداش
        51319  فوق العاده ماموريت
        51320  مرخصي استفاده نشده
        51321  بيمه سهم كارفرما
        51322  عيدي پايان سال
        51323  فوق العاده كسري صندوق
        51324  هزينه باز خريد خدمت
        51325  ساير هزينه هاي حقوق
    514 ساير هزينه‌هاي پرسنلي 51410  پذيرايي و آبدارخانه
        51411  غذاي پرسنل
        51412  كمك هزينه غير نقدي
        51413  هزينه اياب و ذهاب
        51414  هزينه‌ آموزش
        51415  حق عضويت هيئت مديره
        51416  پاداش شركت درجلسه
        51415  ساير هزينه هاي پرسنلي
    515 هزينه هاي عمومي ، فروش و اداري 51510 هزينه هاي پورسانت بازارياب ها
        51511  مواد غير مستقيم توليد
        51512 هزينه كرايه و باربري
        51513  اجاره اموال منقول و غير منقول
        51514  هزينه اقامت
        51515  لوازم و موادآزمايشگاهي
        51516  هزينه نگهباني
        51517  هزينه خدمات قراردادي
        51518  تعميرات و قطعات اموال منقول
        51519  تعميرات و قطعات اموال غير منقول
        51520  هزينه اوراق بهادار
        51521  هزينه حق العمل كاري
        51522  هزينه بيمه اموال منقول
        51523  هزينه بيمه اموال غيرمنقول
        51524  هزينه حمل و نقل
        51525  هزينه ترخيص و عوارض گمركي
        51526  هزينه جرايم
        51527  گارانتي محصول
        51528  هزينه ارتباطات
        51529  هزينه آب
        51530  هزينه برق
    516 هزينه استهلاك 51610  هزينه استهلاك ساختمان ها
        51611  هزينه استهلاك تاسيسات
        51612  هزينه استهلاك ماشين آلات
        51613  هزينه استهلاك تجهيزات كارگاهي
        51614  هزينه استهلاك تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
        51615  هزينه استهلاك اثاثه و منصوبات
    517 هزينه‌هاي مالي 51710  سود تضمين شده تسهيلات مالي
        51711  مخارج جانبي تسهيلات مالي
        51712  جرايم دير كرد تسهيلات مالي
        51713  كارمزد بانكي
    518 هزينه مشاوره مالي و حقوقي 51810 هزينه مشاوره مالي و حقوقي
    519 هزينه اجاره محل 51910 هزينه اجاره محل شركت
        51911 هزينه اجاره انبار
    520 هزينه مطالبات مشكوك الوصول 52010 هزينه مطالبات مشكوك الوصول
    521 ساير هزينه‌هاي عملياتي 52110  ضايعات غير عادي توليد
        52111  زيان فروش مواد اوليه
        52112 هزينه كسري مغايرت انبار
        52113  ضايعات و افت انبار
6 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 611 بهاي فروش  61110   بهاي تمام شده فروش عملياتي
        61111   بهاي تمام شده فروش خدمات
        61112   بهاي تمام شده فروش ساير اقلام
7 كنترل ها 711 كنترل هزينه‌ها 71110  كنترل هزينه مواد
        71111  كنترل هزينه حقوق ودستمزد
        71112  كنترل ساير هزينه هاي پرسنلي
        71113  كنترل هزينه هاي عمومي
        71114  كنترل هزينه خدمات قراردادي
        71115  كنترل هزينه استهلاك
        71116  كنترل خزانه
        71117  كنترل اموال
        71118  كنترل انبار
        71119  كنترل فروش
8 حساب هاي انتظامي 811 ضمانت ما نزد ديگران 81110 اسناد ما نزد ديگران
    812 ضمانت ديگران نزد ما 81210 اسناد ديگران نزد ما
    813 طرف حسابهاي انتظامي 81310  طرف حسابهاي انتظامي به نفع واحد
        81311  طرف حسابهاي انتظامي به عهده واحد
9 ترازها 911 تراز افتتاحييه 91110  تراز افتتاحيه
      تراز اختتامييه 91111  تراز اختتاميه

لینکهای مفید

لینک 1

لینک 2

لینک 1

لینک 1

تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت بهینه کار نوآور می باشد

© Copyright 2018 Behineh. All rights reserved.